Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Advocatenkantoor Verrillo

 

 1. Opdrachtgever in de zin van deze algemene voorwaarden is de natuurlijke persoon of rechtspersoon (cliënt) die aan Advocatenkantoor Verrillo een opdracht verstrekt tot het verrichten van werkzaamheden.
 2. Opdrachtnemer in de zin van deze algemene voorwaarden is mr. drs. C. Verrillo, ook te noemen Advocatenkantoor Verrillo of het kantoor, gevestigd te (7591 BG) Denekamp.
 3. Onder opdracht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke overeenkomst die tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot stand komt. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand nadat deze door het kantoor is aanvaard.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die het kantoor met de opdrachtgever aangaat, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.
 5. De opdrachtgever stemt ermee in dat het kantoor onder zijn verantwoordelijkheid de opdracht zo nodig door derden in opdracht van het kantoor laat uitvoeren. De werking van artikel 7:404 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 6. Opdrachtgever verleent opdrachtnemer de bevoegdheid om namens opdrachtgever overeenkomsten met derden te sluiten en eventuele door deze derden bedongen algemene voorwaarden, mede ten behoeve van opdrachtnemer, te aanvaarden. Onder derden worden onder meer verstaan deurwaarders, vertalers enz. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
 7. Het kantoor verbindt zich ertoe om iedere opdracht naar beste vermogen, inzet en kennis en met de nodige voortvarendheid te behandelen. Het kantoor spant zich zo veel mogelijk in om het door opdrachtgever gewenste resultaat te bereiken, maar garandeert nimmer dat het door opdrachtgever gewenste resultaat wordt bereikt.
 8. Opdrachtnemer heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer die voortvloeit uit de opdracht is beperkt tot het bedrag dat in dat geval op grond van de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden ten laste van de verzekeringnemer komt. Op eerste schriftelijke verzoek wordt een afschrift van de polisvoorwaarden aan opdrachtgever toegezonden. Als op basis van de aansprakelijkheidsverzekering geen uitkering wordt gedaan, dan geldt dat iedere aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag gelijk aan twee keer het gedeclareerde honorarium voor de opdracht waar de aansprakelijkheid uit voortvloeit, tot een maximum van € 2.500,–.   
 9. Het honorarium wordt vastgesteld op grond van het overeengekomen toepasselijke uurtarief vermenigvuldigd met de gewerkte uren en vermeerderd met btw. Indien opdrachtnemer onkosten (verschotten) voor opdrachtgever betaalt, dan worden deze kosten ook bij opdrachtgever in rekening gebracht. Het honorarium en de onkosten worden periodiek, doorgaans maandelijks, in rekening gebracht bij opdrachtgever. Honorarium en onkosten kunnen evenwel ook tussentijds in rekening worden gebracht. Opdrachtgever dient de declaraties binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie te voldoen. Als opdrachtgever de declaratie niet, niet geheel of niet tijdig betaalt, dan is opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling in verzuim en over het niet betaalde bedrag een rente van 1 % per maand verschuldigd. Opdrachtnemer is gerechtigd het honorarium per 1 januari van elk jaar aan te passen conform de door hem vastgestelde uurtarieven. Indien sprake is van een verhoging van de uurtarieven binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft de opdrachtgever, indien deze consument is, het recht de overeenkomst te ontbinden. Van dit ontbindingsrecht dient gebruik te worden gemaakt binnen één maand na ontvangst van de eerste declaratie na verhoging van de uurtarieven.
 10. Opdrachtnemer kan altijd een voorschot in rekening brengen voor verrichte en/of te verrichten werkzaamheden en/of gemaakte en/of te maken onkosten. Werkzaamheden kunnen worden opgeschort en/of gestaakt als het voorschot of een andere opeisbare declaratie niet tijdig wordt betaald. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als het gevolg van opschorting en/of staking van de werkzaamheden op deze grond. Ontvangen voorschotten worden verrekend met (eind)afrekeningen ter zake de opdracht.
 11. Alleen betaling door overmaking op de ten name van het kantoor gestelde bankrekening, dan wel betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur ter zake algemeen aanvaarde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van opdrachtgever.
 12. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtsbijstand geldt het bepaalde in artikel 9 slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing en/of anderszins (verschotten) voor rekening van opdrachtgever komen. Indien het verzoek om gefinancierde rechtsbijstand door de Raad voor Rechtsbijstand wordt afgewezen, is de opdrachtgever het tarief verschuldigd zoals beschreven in artikel 9. Indien het verzoek om rechtsbijstand naar het oordeel van de advocaat zal worden afgewezen, brengt de advocaat een voorschot in rekening, welk bedrag zal worden verrekend met de declaratie respectievelijk met de door de Raad voor rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage.
 13. Het kantoor heeft een aparte rekening voor het beheer van gelden van derden, ten name van de Stichting Beheer Derdengelden Advocatenkantoor Verrillo, hierna te noemen ‘derdenrekening’. Ten aanzien van gelden die bij de behandeling van een opdracht voor opdrachtgever dan wel voor derden kunnen worden ontvangen, verplicht het kantoor zich deze gelden uitsluitend te doen overmaken op de derdenrekening.
 14. Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever kunnen de overeenkomst van opdracht beëindigen door een schriftelijke mededeling daarvan aan de ander. Opdrachtnemer heeft in beide gevallen het recht om het dossier van opdrachtgever onder zich te houden totdat opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichtingen jegens opdrachtnemer heeft voldaan. Nadat de zaak is beëindigd, zullen alle in het dossier aanwezige, van opdrachtgever afkomstige originele stukken op verzoek aan hem worden teruggegeven, waarna het (overblijvende) dossier gedurende zeven jaar zal worden bewaard. Daarna zal het dossier worden vernietigd.
 15. Op alle overeenkomsten/rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde (kanton)rechter van de rechtbank Overijssel.