Privacyverklaring

Om onze dienstverlening mogelijk te maken is het noodzakelijk om uw persoonsgegevens te verwerken. Advocatenkantoor Verrillo respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt, of die wij anderszins verkrijgen, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Vanaf 25 mei 2018 is op de verwerking van uw gegevens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Het gaat om verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens; vanaf die datum wordt een zo groot mogelijke harmonisatie van de privacywetgeving binnen in de hele Europese Unie beoogd. Advocatenkantoor Verrillo heeft, voor diens hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke, maatregelen getroffen om in overeenstemming met de AVG te handelen. Advocatenkantoor Verrillo verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelt Advocatenkantoor Verrillo veelal derden in. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich in de toekomst aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van Advocatenkantoor Verrillo.

Advocatenkantoor Verrillo verwerkt de persoonsgegevens onder meer voor de hierna te noemen doeleinden:

– het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;

– het innen van declaraties;

– advisering, bemiddeling en verwijzing;

– voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;

– marketing- en communicatie activiteiten; – werving en selectie (sollicitaties).

Advocatenkantoor Verrillo verwerkt de persoonsgegevens in brede zin die ten behoeve van de dienstverlening, of die door betrokkene vanuit eigen initiatief, zijn verstrekt. Het betreft onder andere de persoonsgegevens welke door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen aan ons bekend zijn geworden.

Advocatenkantoor Verrillo verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

– wettelijke verplichting;

– uitvoering van de overeenkomst;

– verkregen toestemming van betrokkene(n);

– gerechtvaardigd belang.

Advocatenkantoor Verrillo deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Advocatenkantoor Verrillo, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij. Daarnaast kan Advocatenkantoor Verrillo persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Met de derde partij die namens en in opdracht van Advocatenkantoor Verrillo uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Advocatenkantoor Verrillo ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Advocatenkantoor Verrillo hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Advocatenkantoor Verrillo gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Advocatenkantoor Verrillo in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen. Wanneer op onze website naar derden wordt verwezen zijn onze beveiligingsmaatregelen niet van toepassing op die derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet namens hen garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan. Wij raden iedereen aan kennis te nemen van de privacyverklaring op de website van deze derden alvorens van de website gebruik te maken. Berichten die per e-mail aan ons worden verstuurd kunnen mogelijkerwijs door derden worden onderschept, misbruikt of gewijzigd (e.g. een buitenlandse mogendheid). Advocatenkantoor Verrillo aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Advocatenkantoor Verrillo bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer.

Advocatenkantoor Verrillo neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens. Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via de contactgegevens vermeld op de website. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Advocatenkantoor Verrillo aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen. Als u uw gegevens wilt inzien, aanpassen of wil laten verwijderen kunt u contact opnemen via info@advocatenkantoorverrillo.nl of rechtstreeks telefonisch. Op de website(s) van Advocatenkantoor Verrillo (www.advocatenkantoorverrillo.nl) kunnen knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links zijn opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Advocatenkantoor Verrillo houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Advocatenkantoor Verrillo kan gebruiksgegevens bijhouden van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Advocatenkantoor Verrillo verkocht aan derden. Advocatenkantoor Verrillo heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door derde partijen. Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecompost/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen. Op de website(s) biedt Advocatenkantoor Verrillo mogelijk een blog of forum aan die vrij toegankelijk is. Alle informatie die hierop wordt geplaatst, kan door een ieder, dus willekeurige derde partij, worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit een blog of forum kan worden ingediend via de contactgegevens hierboven. Advocatenkantoor Verrillo is in sommige gevallen niet in staat om persoonsgegevens uit een blog of forum te verwijderen. In een reactie op uw voornoemde verzoek geeft Advocatenkantoor Verrillo dan aan dat het niet gelukt is en ook om welke reden. In het geval u als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij (via social media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andersoortige privacy vragen. Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met mr. drs. C. Verrillo.

Advocatenkantoor Verrillo heeft het recht de inhoud van dit privacybeleid op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacybeleid worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s). Dit privacybeleid is op 16 juli 2018 geactualiseerd.